Trong dự án này Sao Kim thực hiện thiết kế toàn bộ hệ thống Thiết kế bao bì sản phẩm các sản phẩm mới của Công ty Dược Aqua.

PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 PC 5 PC 6 PC 7 PC 8
Nguồn tham khảo: Thiết kế bao bì sản phẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *